Algemene voorwaarden

1. ALGEMENE BEPALINGEN

Onder het begrip land- en tuinbouwer vallen zowel land- en tuinbouwers in hoofdberoep als in bijberoep. De landbouwer is een natuurlijk persoon of rechtspersoon. De rechtspersoon is een landbouwvennootschap of vennootschap die de vorm heeft van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een naamloze vennootschap, een coöperatieve vennootschap op aandelen of een gewone commanditaire vennootschap.

De verkoop kan gebeuren via

 • De hoeve of hoevewinkel al dan niet op het bedrijf gelegen
 • Een automaat
 • Zelfpluk
 • Boerenmarkt
 • Afhaalpunt van voedselteams
 • Afhaalpunt van groenteabonnementen
 • CSA
 • Webwinkel
 • Coöperatie
 • Buurderij

Een producent uit de korte keten is een land- of tuinbouwer die (een deel van) zijn producten van eigen teelt/kweek verkoopt via de korte keten.

De basisprincipes van de korte keten volgens het Strategisch Plan Korte Keten:

 • Een belangrijk aspect van de korte keten is de betrokkenheid van de consument. Er bestaat een rechtstreekse relatie tussen de consument en de producent, vaak vertaald in direct contact. Dit verkleint de afstand in de keten en zorgt voor een persoonlijkere en sociale band, een wederzijdse vertrouwensrelatie en een grotere betrokkenheid van de consument. De consument weet wie zijn product gemaakt heeft en de producent weet waar zijn producten naartoe gaan.
 • Korte keten wijst op een beperkt aantal schakels. De afstand die het product tussen producent en consument aflegt, wordt beperkt gehouden. Door de transparante keten heeft de consument de mogelijkheid om de tussenschakels te kennen. Actoren uit de grootdistributie en voedselverwerkende industrie waarbij het product niet langer eigendom is van de producent of de producent de prijs niet zelfstandig kan zetten, worden niet als korte keten beschouwd.
 • Zeggenschap: de producent is zelfstandig in zijn prijszetting. Hij kan ook zijn productiemethode en zijn aanbod zelf bepalen. De activiteiten worden namelijk autonoom uitgevoerd of in de vorm van een gelijkwaardig partnerschap. De producent kiest er zelf voor om zijn gehele productie of slechts een deel van zijn productie te vermarkten via de korte keten. Daarnaast bekomt de producent een waardering voor zijn producten door het (verwerken en) verkopen van de eigen landbouwproducten. De producent krijgt hierdoor een eerlijke prijs voor zijn producten.
 • Het  lokale karakter: plaatselijk geteelde producten worden lokaal verkocht. Het lokale karakter van korte keten zorgt voor ondersteuning van de plaatselijke economie. De activiteit is gericht op lokale consumenten, zij kopen de korte-keten-producten aan waardoor een zekere territoriale verbondenheid en betrokkenheid bij de herkomst van het product aanwezig is. Bij verwerking van landbouwproducten worden de gebruikte grondstoffen in principe uit eigen productie of de lokale omgeving gehaald, behalve voor ingrediënten die niet lokaal beschikbaar zijn. Wanneer ingrediënten niet lokaal beschikbaar zijn, moet in de eerste plaats gekeken worden naar lokale alternatieven.
 • De korte keten is voor de consument een manier om in contact te komen met de landbouwpraktijk en inzichten te krijgen in de productieprocessen, de seizoenen en in de duurzaamheid van de productie en de afzet. De producent heeft een ambassadeursfunctie en sensibiliseert de consument.

2. GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Het label “Recht van bij de boer” mag alleen worden gebruikt om het verkooppunt of afhaalpunt aan te duiden waar de landbouwer (een deel van) zijn producten rechtstreeks aan de klant verkoopt volgens de basisprincipes van de korte keten. Het label mag niet op producten of buiten het verkooppunt of afhaalpunt worden gebruikt.

3. VERPLICHTINGEN VAN DE PRODUCENT

 • Het assortiment van de producent uit de korte keten bestaat hoofdzakelijk uit eigen geteelde/gekweekte producten (om aan de 50%-regel te voldoen mag het assortiment aangevuld worden met producten van collega-landbouwers) die rechtstreeks aan de consument worden verkocht. Hij voldoet hierbij aan de basisprincipes van de korte keten zoals vermeld in het Strategisch Plan Korte Keten.
 • De producent uit de korte keten betaalt een jaarlijkse bijdrage van 75 euro en een éénmalige administratieve bijdrage van 25 euro. In de plaats krijgt hij een uitgebreide fiche op de website www.rechtvanbijdeboer.be, een gevelbord en jaarlijks nieuw promotiemateriaal.
 • De producent uit de korte keten dient het gevelbord van “Recht van bij de boer” op een duidelijk zichtbare plaats te hangen aan zijn verkooppunt/afhaalpunt ter herkenning voor passanten.
 • Bij aanpassingen aan de gegevens in de bedrijfsfiche (zie bijlage), past hij zijn gegevens zelf aan of brengt de producent VLAM steeds op de hoogte zodat de meest actuele informatie op de website www.rechtvanbijdeboer.be komt te staan.

4. TOEZICHT

Het toezicht gebeurt op regelmatige basis door de diensten van VLAM. Na het ontvangen van de bijdrage kan een eerste controle uitgevoerd worden. Het toezicht slaat op alle verplichtingen uit dit document. De personen aanwezig op het verkooppunt/afhaalpunt werken volledig mee met de onaangekondigde of aangekondigde bezoeken. Om toezicht op de verspreiding van het label te kunnen houden, wordt de verkooppunten/afhaalpunten gevraagd aan VLAM te melden wanneer zij het label gebruiken en op welk medium (folder, affiche, website,…). Er wordt gevraagd een exemplaar naar VLAM op te sturen.

Het geleverde promotiemateriaal mag alleen op het verkooppunt/afhaalpunt zelf gebruikt worden.

5. STOPZETTING VAN HET LABEL

Indien uit het toezicht blijkt dat het verkooppunt/afhaalpunt niet voldoet aan verplichtingen die in dit document werden ondertekend, krijgt men een verwittiging en wordt aangespoord om zich in orde te stellen. Men  krijgt twee weken de tijd om verduidelijking te vragen of zich te verdedigen over de betrokken punten.  Vanaf vier weken na een eerste toezicht met een negatief rapport kan het verkooppunt/afhaalpunt opnieuw bezocht worden. Indien de onregelmatigheden niet opgelost zijn, wordt de vergunning voor het label ingetrokken en worden alle materialen teruggevorderd, zonder terugbetaling van de bijdrage. Ook wordt de vermelding van het verkooppunt/afhaalpunt op de website verwijderd.

Indien bij een tweede toezicht alles in orde is, maar bij later toezicht een herhaling van onregelmatigheden wordt vastgesteld, komt de kost van dit latere toezicht eveneens ten laste van het verkooppunt/afhaalpunt en wordt de vergunning voor het label onmiddellijk zonder verwittiging ingetrokken, zonder terugbetaling van de bijdrage.

Het verkooppunt/afhaalpunt kan op vrijwillige basis afstand doen van het label. Hiertoe verwittigt de producent VLAM. Alle materialen worden onmiddellijk, op eigen kosten terugbezorgd aan VLAM. Betaalde bijdragen worden niet terugbetaald.

6. DIVERSEN

Men gaat akkoord met de algemene voorwaarden door het vakje aan te vinken.

Betwistingen in verband met het gebruiksrecht zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank in Brussel.